De tidligste påviste sporene viser at det ble bygd kirker og anlagt kirkegårder her i landet muligens allerede på 900-tallet, og det er trolig bare spørsmål om tid og forskning før bildet kan fylles ut ytterligere. Trekirker har vært svært vanlig i store deler av Europa i middelalderen. Om lag 500 kjennes fra skriftlige kilder og arkeologiske funn.


Spor av en rekke tidlige trekirker fra 1000-tallet er funnet i Danmark og Sverige. Noen av disse ser ut til å ha vært fundamentert oppå bakken. I Lund i Skåne er en av disse datert til 1049-50, mens stavkirkefundamenter i Jelling er datert til omkring 1070 (sjekkes).

Det er funnet om lag 25 tidlige trekirker – såkalte stolpekirker – ved arkeologiske undersøkelser her i landet de siste femti årene.i De fleste av dem er datert til omkring midten av 1000-tallet og senere, men i Åseral i Vest-Agder, er en s.k. stolpekirke datert så sent som til 1200-tallet.

De fleste sporene av tidlige trekirker er funnet under eksisterende middelalderkirker. I Kaupanger er det påvist to tidligere kirker, På Urnes er det påvist tre. Materialer fra den eldste av disse er gjenbrukt i dagens stavkirke, bla. nordportalen, gavlfelt i skipet og utskårne veggplanker. Her er den ytterste påviste årringen datert til vinteren 1069/70. Tidligere enn dette kan ikke kirken være bygget. Den var reist som en ordinær stavkonstruksjon på fundamenter oppå bakken, og hadde enkelt rektangulært skip og et mindre rekstangulært eller kvadratisk kor. Dette er hittil det eldste kirkebygget i Norge hvor vi kjenner hovedtrekkene.

Ved midten av 1300-tallet fantes, forsiktig anslått, om lag 1300 kirker, hvorav ca 300 i stein. Resten var trekirker og trolig for det meste stavkirker. Flere av de kjente eller bevarte stavkirkene har erstattet tidligere kirker på stedet, enten stavkirker eller stolpekirker. Både Kaupanger, Nes i Hallingdal og Urnes har uomtvistelig hatt mer enn én forgjengere. Det innebærer at det samlete antallet trekirker bygd i løpet av middelalderen kan ha vært over 2000, det dobbelte av antallet kjente kirkesteder omkring 1350, om ikke enda høyere.